Print

Предговор

Задължителният Държавен зрелостен изпит по български език и литература изправя всеки зрелостник пред необходимостта да преговори изучаваните в 11. и 12. клас художествени текстове и основната проблематика, свързана с тях. Съществено значение за формирането на крайната оценка на този изпит има задачата за коментар на откъс от художествен текст. По същество тя изисква сложна материя да се интерпретира в един относително малък обем ­ до 4 страници, и на това се дължи нейната трудност. Настоящото помагало се стреми да намали тази трудност. То цели да подпомогне зрелостниците в тяхната подготовка, като предложи примерни интерпретации на всички художествени текстове, включени в учебно-изпитната програма по български език и литература.
Тези интерпретации представят характерни проблеми, свързани с даден автор или текст, както и адекватни подходи за тяхното решаване. Осмислянето на художествената творба чрез тези интерпретации ще подпомогне създаването на собствен аргументативен текст, свързан с художествена творба (лирика или проза) или откъс от нея от българската литература (от Христо Ботев до Димитър Талев), изучавани в часовете за задължителна подготовка в 11. и 12. клас. Това представлява 41. задача ­ последната от теста за задължителният Държавен зрелостен изпит по български език и литература.
Всеки коментар в помагалото представлява текст с формалните и съдържателните белези на текста, изискван на изпита. Всеки от тези коментари формулира теза, която впоследствие защитава чрез аналитични разсъждения върху художествената творба. Очертаният по този начин модел ще активира уменията за създаване на текст със зададени параметри.
Помагалото се стреми да подпомогне изграждането или да упражни уменията, които се оценяват на изпита, както следва:
­ създава цялостен и завършен текст, с ясно обособени и смислово обвързани композиционни части (4 точки);
­ изгражда текст, подчинен на поставената задача и на зададения жанр (7 точки);
­ разбира условния характер на художествената литература (3 точки);
­ притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба (6 точки);
­ познава авторовия стил и особеностите на конкретната творба (2 точки);
­ подбира и съчетава езиковите средства в съответствие с поставената задача (2 точки);
­ владее и умее да прилага нормите на съвременния български книжовен език (6 точки).
Максималният брой точки за 41. задача е 30 точки от общия максимален брой 100 точки за целия тест.
Надяваме се, че с помагалото ще успеете да подобрите вашата подготовка и да постигнете желаните резултати на Държавния зрелостен изпит по български език и литература.
Пожелаваме ви успех!

Авторите


Print