Добрин Добрев

АВТОР

Добрин Добрев

Добрин Добрев

професор, доктор на филологическите науки

Роден на 7. 02. 1951 г. в гр. Дряново. През 1974 г. завършва специалност Българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. От 1976 до 1977 г. е преподавател в Института за чуждестранни студенти – филиал Сливен, а от 1978 до 1980 г. е експерт по литература в отдел “Просвета” – Шумен. През 1980 г. постъпва на работа в Шуменския университет. През 1984 г. защитава дисертация и получава научната степен “доктор по филология”. Хабилитира се като доцент по Теория на литературата през 1989 г. Дисертация за присъждане на научната степен “доктор на филологическите науки” защитава през 1999 г., а през 2001 г. получава званието професор. През периода 1997 – 2000 г. е гост-лектор по български език, литература и култура във Виенския университет. През 2002 г. е избран за Ректор на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Научните му интереси са в областите на литературната теория, общата и литературната семиотика, културологията, историята на българската литература, методиката на преподаването на литература.

Книги от този автор