Ивелина Савова

АВТОР

Ивелина Савова

Ивелина Савова

Ивелина Савова е професор в Катедрата по български език на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, доктор на филологическите науки. Чете лекции по съвременен български език, лингвистика на текста и анализ на дискурса. Научните й интереси са в областта на теорията на текста и дискурса, на синтаксиса на българския език и на разговорната реч.

Защитила е две дисертации: “Характеристика на диалога в българския език. Реплики повторения” (1984) и “Феноменология на времето: текстовото време” (2007). Автор и съавтор е на книгите: “Проблеми на изграждането на текста” (1990; 1994), “Текстолингвистика. Уводен курс”2000), “Писмените ученически текстове. Част втора: Съчинения” (2003), “Темпоралност на текстовите типове” (2007), “Текст и време” (2007), “Съвременните графити”( 2008), “Текст и дискурс. Терминологичен справочник” ( 2009).

Има издадени учебни пособия, многобройни студии и статии, рецензии, хроники.

Член е на Съюза на учените в България.

 

Книги от този автор