Маргарита Георгиева

АВТОР

Маргарита Георгиева

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

доцент, доктор по педагогика

Родена на 5 декември 1951 г. в гр. Нови пазар.

През 1973 г. завършва СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Българска филология. През 1986 г. защитава дисертация по методика на обучението по български език (Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение).

От 1988 г. е преподавател в ШУ “Епископ Константин Преславски”, а през 1991 г. е избрана за доцент с хабилитационен труд на тема: “Комуникация - родноезиково образование”. Чете лекции по методика на обучението по български език (1. - 12. клас). През периода 1996-2000 г. е зам. ректор на ШУ.

Научните й публикации са по методика на родноезиковото обучение.Научни интереси – система на лесикалната работа в училище, комуникативноречева насоченост на обучението по български език, система на ученическите текстове, овладяване на български език от ученици билингви.

Вижте готово годишно разпределение на часовете по задължителноизбираема подготовка в 5. клас - учебна програма по български език и литература

Книги от този автор